บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด


บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด  (ECOTECH WATER SYSTEMS  CO.,LTD)  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบติดตั้ง ระบบกรองน้ำใช้, ระบบ Sand filter, Carbon filter, Reverse osmosis (RO), Demineralization (DI) ,  ระบบประปา, ระบบน้ำดื่ม และระบบบำบัดน้ำเสีย  โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง

อีกทั้งนำเข้าเคมีภัณฑ์จากต่างประเทศ และผลิตเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling tower), ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler) เคมีสำหรับระบบผลิตประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Laboratory) ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์คุณภาพต่าง ๆ ของน้ำใช้ น้ำดื่ม และน้ำเสีย  ทั้งด้านเคมีและชีวภาพ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานวิศวกร นักวิทยา- ศาสตร์ รวมทั้งที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ