Service-ล้างเมมเบรน-ล้าง Mixed Bed Resin

Services

รับออกแบบติดตั้งระบบประปา เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ UF และระบบน้ำ DI มีบริการล้างเมมเบรน (Cleaning Membrane) ล้างรีเจนเนอเรชั่น เรซิ่น (Regeneration Resin) ล้าง Mixed Bed Resin งานบริการดูแลระบบรายเดือน รายปี และงานตรวจสอบซ่อมแซมระบบน้ำ

Service-ล้างเมมเบรน-ล้าง Mixed Bed Resin

        งานบริการล้างเมมเบรน (Cleaning Membrane) ของเรามีบริการล้างเมมเบรน นำออกมาล้าง พร้อมบริการเมมเบรนสำรอง และงานล้างเมมเบรน CIP (Cleaning in Place) โดยท่านจะได้รับผลการล้างเมมเบรน ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของเมมเบรน ก่อน และหลังล้างเมมเบรน รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของระบบ ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผลิตได้ก่อนล้าง และหลังล้าง โดยท่านจะได้รับรายงานเล่มสรุปผลการเข้าทำงานทุกครั้ง

        งานบริการล้าง Mixed Bed Resin (Regeneration Resin) เรามีบริการรับล้างฟื้นคืนสภาพของ Mixed Bed Resin โดยมีทั้งบริการล้าง Mixed Bed Resin ที่ Plant ของลูกค้า บริการล้าง Mixed Bed Resin โดยนำออกมาล้างที่เครื่องล้าง Resin ของบริษัท และมีบริการล้าง Mixed Bed Resin โดยนำถังสำรองกลับมาล้าง และบริการสำรองถัง โดยค่า Resistivity ที่ได้มีค่าตั้งแต่ 10 megohm/cm ถึง 16 megohm/cm ในระบบปิด